گزارش تشکیل تیم های پایه راه آهن

با توجه به اینکه به عنوان سرمربی تیم امید تا اواسط تابستان برنامه ریزی ما به این شکل بود که تیم آپادانا را با اسکلت تیم فصل گذشته روانه مسابقات کنیم بسیاری از جلسات تست و همینطور برنامه های ما از بین رفت و با عنایت به این مطلب که پتانسیل بهتری از همه لحاظ در مجموعه راه آهن بود چشم خودم را بر روی این ضرر استراتژیک بستم تا این فرصت را به خودم بدهم تا  کار در این باشگاه بزرگ را تجربه کنم .

1planning: (طرح ریزی)

در این مرحله با توجه به نزدیکی شروع مسابقات و نیزاین اطلاعات که در این موقع از پیش فصل با توجه به اینکه تیم های دیگر شروع به خط زدن تتمه لیست های نهایی خود می کنند با انتشار اگه در روزنامه های خبر ،پیروزی ،هدف و چاپ و نصب بنر در سطح شهرستان ری شروع به اطلاع رسانی کردیم. لذا این فرصت به ریسک فشرده شدن برنامه ریزی ها و نیز احتمال کم و یا حتی نبود زمان بدنسازی می ارزید. در وهله اول نیاز اصلی تعیین زمان تمرینات بود که به صورت 5 جلسه در هفته تعیین کردم دو نوبت صبح شنبه و دوشنبه و همینطور 3 جلسه یک شنبه،سه شنبه و چهار شنبه به همین جهت با توجه به طبیعی بودن چمن و همینطور سر راست بودن زمین راه اهن  نسبت به طالقانی به این شکل تعیین استراتژی کردم که با تشکیل یک گروه 50 نفره و برگزاری تست ها در راه اهن ،از آنهایی که انتخاب اولیه صورت می گیرد را  در مرحله اول به گروه 50 نفره اضافه و در مرحله دوم در روزهای یک و سه و چهار شنبه در تمریناتی که به موازات جلسات تست در زمین طالقانی برگزار میشد دو باره مورد بررسی قرار دادم ، تا پس از 4 هفته تا پایان شهریور به 30 و تا اواسط مهر ماه حداقل به 15 و حداکثر به 20 نفر نهایی برای معرفی به هیات فوتبال برسیم و الباقی 30 نفر را تا پایان فصل برای حفظ شاکله تمی و پایه گذاری سال بعد حفظ و باز هم بهترینها را دوباره برای ثبت قرارداد تا سقف 25 نفر به هیات معرفی کنیم.

در طرحریزی به مسئله بازیهای دوستانه برای بازیهای دوستانه ارزشگذاری و یژه ای در نظر گرفتم تا همزمان بتوانم به صورت آزمایش و خطا به بررسی عملکرد بازیکنان برسم.در این بین با توجه به حضور سرمربی جونان به عنوان کمک فنی در کادر امیدها و نیز مربی بدنساز فصل گذشته که نسبتا از عملکردش راضی بودم در طرح ریز به این نتیجه رسیدم که با جذب یک مربی با مدرک ولی کم یا حتی بی جربه میتوانیم این خلا را پوشش دهیم لذا در این بخش به برسی آلترناتیو های موجود پرداختم.

در مورد سیستم تیم نیز با توجه به شناخت پتانسیل موجود و فلکسیبل بودن سیستم 4-2-3-1 این سیستم  را به عنوان سیستم اولیه در طرح ریزی انتخاب کردم.و جذب نیروها و حفظ نیروهای قبلی را با ولویت همین سیستم در نظر گرفتم.

 

2:) organiziton سازماندهی) و staffing  جذب و استخدام بازیکنان

 

پس از مرحله طرحریزی و با شروع جلسات تمرین و تست عملا با به دست امدن داده های به دست امده و جذب نیرو نیاز به سازماندهی  داد ها و جذب بازیکنان بر اساس طرح ریزی اولیه بود در مورد بازیکنان  با توجه به اینکه از تیم فصل گذشته :

  • 1. رضا پیرانزاد فوروارد
  • 2. وحید اقدم مدافع/هافبک
  • 3. علیرضا حمیدیفر مدافع
  • 4. میلاد گودرزی هافبک
  • 5. وحید شکاری مدفع/هافبک
  • 6. میلاد غلامی گل کیپر
  • 7. سهراب اجارودی مدافع / هافبک راست

 

د ر تیم حضور داشتند تقریبا در همه خطوط نیاز به جذب بازیکن دیده میشد.به همین لحاظ با توجه به حضور بازیکنان خوب و مستعد در تمرینات و نیز تماسهای بی شمار بازیکنان از روی آگهی از اقصی نقاط کشور با در نظر گرفت این اولویت که بازیکنانی را جذب کنم که اولا دارای سابق بازی  در سطوح بالا را داشته باشند و نیز دست کم بیش از 60 درصد آنها در فصل بعد نیز در معیت تیم باشند ، لذا اولویت و ساختار نفرات را از روی سیستم 4-2-3-1 بر اساس مطالب زیر و نیازهای این سیستم سازماندهی کردم.

 

 سازماندهی سیستم از این جهت برای تیمها موثراست که میتواند در جهت پوشاندن نقایص فردی بازیکنان و همچنین در چیدمان تیم طوری کمک کننده باشد که نقاط قوت وضعف چنان در هم ادغام شوند که برآیند آن بتواند تیم خوبی را پدید آورد.  

بنابراین انتخاب سیستم از طریق مطالعه و شناخت ضعفها وتواناییهای فردی/تیمی ویکسری عوامل دیگرکه تنهابه ان اشاره ای خواهم داشت طرح ریزی شد:

 

(1):دیدگاه باشگاه نسبت به فوتبال و دیگر رده های سنی.

(2):دیدگاه مدیران باشگاه نسبت به فوتبال.

(3):کیفیت بازیکنان سال گذشته(شناخت تواناییها و نقاط ضعف)                    (4):در نظر گرفتن کیفیت حریفان با اطلاعاتی که از فصل قبل داشتم    

(5):کیفیت تیم خودی و مقایسه ان با حریفان(در چه سطحی نسبت به حریفان قرار داریم)    

(6):نوع مسابقه که در بخش اول گروهی و در بخش دوم به صورت تک حذفی بگزار میشود و عملا دفاع و گل نخوردن و نیز ض حملات

(7): وضعیت و لحظاتی که در مسابقه پیش می آید.

(8):اوضاع و شرایطی که بر تیم حاکم است. (مصدومیت-یار اخراجی - شرایط آب و هوا و زمین و .......)

 

 

 

 

 

 

در اینجا به بررسی شرح وظایف هرکدام از پستها و بازیکنان داشته و یا جذب شده می پردازم :

پست شمارهِ1                 دروازبان

الف-توانا ییهای جسمانی:

1- قد مناسب( بالای85/1 سانتیمتر)

2- نسبت مناسب قد به وزن

3- قدرت عظلانی

4- انعطاف پذ یری در سطح بسیار خوب

5- قدرت انفجاری در سطح بسیار خوب

ب-تواناییهای حرکتی:

1- سرعت حرکت

2- هماهنگی

3- سرعت عکس العمل

4- چابکی

5- توان بی هوازی

6- تعاد ل

ج-تواناییهای تکنیکی:

1- تکنیکهای دریافت                4- پاس بلند

2- شیرجه                             5-حمل توپ - کنترل

3- تقسیم توپ

(د)-تواناییهای تاکتیکی:

1-درک بالا از شرایط بازی   

2-قابلیت پوشش مدافعان(بعنوان یک سوییپر)

3-شروع کننده حمله

4-پایه گذار ضد حمله

(ه)-تواناییهای شخصیتی روانی:

1-اعتماد به نفس

2-سرعت تصمیم گیری

3-انگیزه و پشتکار

4-روحیه جنگند گی

5-بازی خوانی

6-خلا قیت

7-خونسرد و ارام

(ی)-تواناییهای ویژه:

1-شجاع و بی باک

2-قدرت رهبری

3-قدرت ارتباط

4-قابلیت بازی بعنوان یک سوییپر

5-قابلیت بازیسازی

در این پست وحید اسفندیاری و مهدی رستم خان جذب و میلاد غلامی از فصل گذشته تمدید شد.

 

پست شماره 2 و3        دفاع راست-دفاع چپ

توانایی های جسمانی:

1-قد مناسب 180 به بالا  2-پیکر مناسب   3-عضلا ت کشیده و قوی

4-وزن مناسب             5-نسبت قد به وزن  6-قدرت عضلانی:مطلق/نسبی

7-استقامت:عضلانی/قلبی-تنفسی        8-انعتاف پذیری

9-استقامت در سرعت  10-درصد چربی بدن 11-پاهای بلند و لگن خمیده به جلو

توانایی های حرکتی:

1-سرعت حرکت   2-هماهنگی  3-سرعت عکس العمل  4-چابکی

5-قابلیت کار با هر دو پا   6-نیروی عضلا نی 7-توان بی هوازی 8-تعادل

توانایی های تکنیکی:

1-سر زدن 2-تکل کردن 3-سانتر کردن 4-پیروزی دز موقعیتهای 1*1

5-پرتاب اوت دستی 6-طول گامهای بلند در دویدن 7-توانایی ارسال ضربات ایستگاهی 8-کنتذل خوب

توانایی های تاکتیکی:

1-درک دفاع خوب  2-قدرت انتقال بالا 3-توانایی تعویض بازی

توانایی های شخصیتی روانی :

1-اعتماد به نفس 2-انگیزه و پشتکار 3-میل و قابلیت گلزنی 4-روحیه جنگندگی 5-بازی خوانی 6-خلاقیت

توانایی های ویژه:

راست ، راست پا

دفاع چپ ، چپ پا

 

در این پست شاهین عزیز خانی ،محسن هروئی  جذب و وحید شکاری، سهراب اجارودی (با توانایی چند پست بازی کردن) از فصل گذشته تمدید شدند.

 

پست شماره 4 و 5                مدافعا ن میانی

توانایی های جسمانی :

1-قد مناسب 180  2- وزن مناسب  3-نسبت وزن به قد 4-انعطاف پذیری

5-قدرت عضلانی 6-استقامت:عضلانی/فلبی-تنفسی 7-درصد چربی بدن

توانایی های حرکتی:

1-سرعت مناسب  2-نیروی عضلانی مناسب 3-هماهنگی 4-چابکی

توانایی های تکنیکی :

1-سر زدن 2-پاس دادن 3-دفع کردن 4-تکل کردن 5-قدرت درگیری 1*1

توانایی های تاکتیکی:

1-درک دفاع بالا 2-پوشش خوب 3-بازی سازی و تدارک حمله

4-آگاهی محیطی 5-دفاع 2*2

توانایی های شخصیتی روانی:

1-قدرت رهبری 2-اعتماد به نفس 3-انگیزه 4-میل به درگیری

توانایی های ویژه:

توانایی کار با هر دو پا

پست 4 راست پا

پست 5 چپ پا

در این پست مهران علیزاده و علی عزیزی و امیر هاشمی جذب و علیرضا حمیدیفر و  از فصل گذشته تمدید شدند.در این پست وحید اقدم نیز شانس بازی در طول فصل رادارد.

پست شماره 6 - 7     ها فبکهای دفاعی راست و چپ

تواناییهای جسمانی:

1- قد مناسب     /نسبت وزن به قد       قد  185

2-پیکر مناسب    3-قدرت و توان عضلانی مناسب

4-استقامت:عضلانی/قلبی/تنفسی 5-انعطاف پذیری

6-در صد چربی بدن                7-دوندگی زیاد

 

 

تواناییهای حرکتی:

1-نیروی عضلانی مناسب    2-هماهنگی    3- چابکی

تواناییهای تکنیکی:

1-سرزدن   2-پاس دادن (پاس بلند)    3-تکل کردن   4-دریبلینگ

5-دریافتها   6-شوت زدن  7-سانتر کردن

تواناییهای تاکتیکی:

1-قابلیت پوشش خوب   2-طراح  3- قابلیت انتقال   4-قابلیت ارسال پاس آخر5-قابلیت پاسهای ناگهانی  6-توان حریف گیری  7-قابلیت تعویض بازی

تواناییهای شخصیتی  روانی:

1-قدرت رهبری  2-اعتمادبه نفس 3-میل به یادگیری  4-اشتیاق وانگیزه

در این پست مهدی موسی نیا و ایمان حریری(باقابلیت بازی در چند پست ) و جواد بنانی جذب و میلاد گودرزی و وحید اقدم به عنوان بازیکنان چند پسته از فصل گذشته تمدید شدند.

پست شماره 8 و9 :               هافبک نفوذی  راست  و چپ

 

توانایی های جسمانی :

  1-استقامت:قلبی  تنفسی  عضلانی   2-قدرت و توان   3-نسبت قد به وزن

4-انعطاف پذیری   5-استقامت در سرعت   6-توان بی هوازی

توانایی های حرکتی

1-سرعت مناسب   2-هماهنگی بالا  3-چابکی ایده ا ل  4-سرعت عکس العمل مناسب  5-دوند گی زیاد

تواناییهای تکنیکی:

1-قدرت دریبلینگ   2-شوت زدن   3-سانتر کرد ن    4-پاس آخر   5-تکل آخر

توانایی های تاکتیکی :

1- قابلیت بازی تها جمی  2-قابلیت بازی تدافعی  3-شم گلزنی  4-حفظ لوزی  5-قابلیت انتقال بالا  6-خلاقیت   7-قابلیت تعویض بازی  8-بازیهای ترکیبی   9-میل وقابلیت گلزنی  10-توانایی پرسینگ

 

توانایی های شخصیتی   روانی  :

1- میل به یاد گیری  2-میل به گلزنی    3- انگیزه و اشتیاق   4-با گذشت و فداکار

در این پست مهدی صالحی،مجتبی رضاوند(باقابلیت بازی در چند پست )ورضا خوشکام و محمد باقر رسائی جذب وسهراب اجارودی به عنوان بازیکنان چند پسته از فصل گذشته تمدید شد.

 

 

پست شماره  10  :         هافبک طراح

 

توانایی های جسمانی  :

1- وزن مناسب  2-درصد چربی   3-قدرت :مطلق   نسبی   4-توان عضلانی   5- استقامت :عضلانی/ قلبی  - تنفسی 6-دوند گی زیاد

 

توانایی های حرکتی:

1-چابکی  2-نیروی عضلانی 3-تعادل  4-هما هنگی

 

توانایی های تکنیکی:

1-پاس دادن  2-شوت زدن 3-دریبلینگ  4-قابلیت چرخش با توپ

 

توانایی های تاکتیکی:

1-طراح و خوشفکر  2-حفظ لوزی  3-تفکر بازی در عمق  4-قابلیت ارسال پاس آ خر 5-میل به گلزنی 6-حلا قیت  7-تغییر اهنگ بازی  8-بازی ترکیبی

 

توانایی های شخصیتی/ روانی:

1-قدرت رهبری  2-مسئو لیت پذیری  3-انگیزه و اشتیاق

در این پست مهدی موسی نیا وافشین غضنفری(باقابلیت بازی در چند پست ) جذب و میلاد گودرزی  به عنوان بازیکنان چند پسته از فصل گذشته تمدید شد.

 

 

پست شماره  11              مها جم مرکزی

 

توانایی های جسمانی:

1-قد و وزن مناسب  2-سرعت انفجاری  3-چابکی

توانایی های حرکتی:

1-سرعت حرکت  2-سرعت عکس العمل  3-چابکی  4-هما هنگی  5-تعادل  6-نیروی عضلانی   7-توان عضلانی

توانایی های تکنیکی:

1-دریافت کردن 2-دریبلینگ  3-جرخش با توپ  4-شوت  5-سر زدن

توانایی های تاکتیکی:

1- جاگیری  2-بازی ترکیبی  3-خلا قیت 4-قابلیت پرس  5-ا یجاد فضا

توانایی های شخصیتی / روانی:

1-اعتماد به نفس  2-انگیزه  3-اشتیاق به بازی گروهی 4-شجاعت و جسارت

5-درک و هوش بالا 6-ا گا هی محیطی 

  

در این پست افشین غضنفری ،محمد باقر رسایی(باقابلیت بازی در چند پست )وعلیرضا نیکجو جذب ورضا پیرانزاد به عنوان بازیکنان چند پسته از فصل گذشته تمدید شد.

 

با این شراط و نیزبا توجه به اینکه  خواهان بازی با این سیستم در این فصل هستم لذا تیم می با یستی از لحاظ جسمانی دارای کیفیت بسیار بالایی باشد.زیرا در بعضی از پستها در این سیستم شرح وظایف واقعا سنگین است.برای مثال ما در سیستم 2-5-3 تنها دو بازیکن داریم که شرح وظایف ویژه ای دارند که دو بازیکن کناری انهاست .ولی در سیستم1-3-2-4  شش بازیکن وظیفه ویژه دارند. بازیکنان پستهای 2 و 3 مدام در رفت و امد هستند همچنین پستهای  8 و 9 نیز در طول زمین در حرکت هستند ولی بازیکنان 6 و 7 همین رفت و امد را بیشتر در عرض دارند. بنا براین شش بازیکن با شرایط ویژه که چهار نفر در مسیر طولی و دو نفر در مسیر عرضی زمین حرکت می کنند. در نمودار پایین مسیر حرکتی بازیکنان ترسیم گردیده است.

 

 

سبک 1-3-2-4 به شیوه فرانسوی ها

تفاوت بین دو سبک فرانسوی و هلندی در این سیستم:

مهمترین تفاوت در شرح وظایف 2 و 3  است. بطوریکه قابلیت نفوذی انها         تافرانسویها       پستهای  2 , 3 را wing  back می گوین حد زیادی کمتر از حالت قبل است. بطوریکه در شکل بازی د در حالیکه در شکل بازی      هلندیها به انها  full back اتلاق می شود و تفاوت این دو کلمه هم در   قابلیت نفوذ یا مدافع کامل است.  همچنین پستهای  8 و 9 در شکل هلندی ان کاملا نز دیک به خط بازی می کنند و در کانال کناری مسیر پر رفت و امدی دارند.  

 

 

 

 

سبک 1-3-2-4 به شیوه هلندی ها

البته در سازماندهی و جب بازیکنان ما هردو شکل را مورد نظر قراردادیم تا به فراخور مسابقات و نیز تیمهای مختلف شرایط متفاوتی را ترسیم می کنیم در شکل عملیاتی محسن هرویی و وحید شکاری در چپ و راست در سیستم فرانسوی و وحید اقدم و شاهین عزیزخانی با توجه به حرکتها طولی در سیستم هلندی در ترکیب حضور دارند.

 

/ 0 نظر / 19 بازدید